دوشنبه, 7 اسفند 1396
عنوان : اطلاعيه شماره يك
کد خبر : ۳۴۶۸
تاريخ :
 ۱۳۸۸/۰۳/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۰:۲۴

پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور وابسته به دانشگاه شهيد چمران اهواز در نظر دارد  بانك اطلاعاتي از كارشناسان و پژوهشگران صنعت آب و انرژي براي انجام پروژ هاي پژوهشي مرتبط تهيه نمايد. لذا از كليه علاقمندان دعوت مي گردد به سايت دانشگاه شهيدچمران اهواز- معاونت پژوهشي- پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور( http://www.scu.ac.ir)  مراجعه و فرم مربوطه را تكميل و به آدرس پستي و يا الكترونيكي پژوهشكده ارسال نمايند .

آدرس پستي:

 اهواز، بلوار گلستان، شهر دانشگاهي(دانشگاه شهيد چمران اهواز)، ساختمان مركزي، معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه، دفتر پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور

آدرس پست الكترونيكي:

jweri@scu.ac.ir

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
پژوهشكده آب و انرژي جندي شاپور

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8